четвртак, 23 маја, 2024

20 godina sa vama
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE КANDIDATA I КANDIDATКINJA ZA ČLANOVE I ČLANICE SAVETA ZA MLADE

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE КANDIDATA I КANDIDATКINJA ZA ČLANOVE I ČLANICE SAVETA ZA MLADE

Na osnovu člana 4. Odluke o osnivanju Saveta za mlade grada Zaječara Gradsko veće grada Zaječara objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE КANDIDATA I КANDIDATКINJA ZA ČLANOVE I ČLANICE SAVETA ZA MLADE

Predložite kandidate i/ili kandidatkinje za članove i članice Saveta za mlade Grada Zaječara, čije osnivanje za cilj ima usklađivanje aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem omladinske politike Grada Zaječara.

Savet za mlade ima 9 članova/ca (uključujući i predsednika/cu i zamenika/cu Saveta) koje imenuje Gradsko veće grada Zaječara.

Predsednik/ca i članovi/ce Saveta za mlade imenuju se na period od četiri godine, a po isteku mandata mogu biti ponovo imenovani.

Savet čine tri predstavnika organa Grada, tri predstavnika učenika i studenata, jedan istaknuti stručnjak sa iskustvom u radu sa mladima, zagovaranju i omladinskoj politici i dva predstavnika formalnih ili neformalnih udruženja koja se bave pitanjima mladih.

Najmanje jednu trećinu članova Saveta čine mladi uzrasta od 15-30 godina koji su aktivnostima i postupcima značajno afirmisali pozitivnu ulogu i značaj mladih u lokalnoj zajednici.

Gradsko veće grada Zaječara bira članove Saveta vodeći računa o ravnopravnosti polova.

Članovi Saveta se biraju pod uslovima da poseduju iskustvo u radu sa problemima sa mladim, dokazanu stručnost, odnosno da su aktivno učestvovali u većem broju aktivnosti mladih.

Кandidate za članove Saveta za mlade mogu da predlože udruženja mladih i udruženja koje se bave mladima, učenički parlamenti, neformalne grupe, odborničke grupe, škole i druge javne službe i ustanove. Predlagači moraju pismeno obrazložiti kako su i na koji način njihovi kandidati aktivnostima i postupcima značajno afirmisali pozitivnu ulogu i značaj mladih u lokalnoj zajednici, odnosno da li su dobitnici školske, fakultetske, naučne, odnosno druge nagrade od značaja za različite oblasti interesovanja mladih, da li poseduju višegodišnje iskustvo u radu sa problemima mladih, dokazanu stručnost, odnosno da su aktivno učestvovali u većem broju aktivnosti od važnosti za mlade.

Vaše predloge dostavite u pisanom obliku, u zatvorenoj koverti preko uslužnog centra Gradske Uprave grada Zaječara sa naznakom – za Кancelariju za lokalni ekonomski razvoj u čijoj je nadležnosti lokalna omladinska politika (predlog za člana/članicu Saveta za mlade), najkasnije do 24. februara 2023. godine.

Izvor: http://www.zajecar.info/3794-javni-poziv-za-predlaganje-kandidata-i-kandidatkinja-za-clanove-i-clanice-saveta-za-mlade

Related posts