novembar 13, 2019

Održana 101. sednica opštinskog veća

Održana 101. sednica opštinskog veća

Na jučerašnjoj sednici Opštinskog veća opštine Negotin kojom je predsedavao Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin, nakon razmatranja usvojen je predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Negotin za 2017. godinu sa izmenama i dopunama kadrovskog plana za 2017. godinu. Razlozi za drugi rebalans budžeta su unošenje sredstava po Završnom računu budžeta za 2016.godinu, promene koje proističu iz potrebe pokretanja postupka likvidacije Zavoda za urbanističko planiranje i projektovanje, potrebe izmene plana kapitalnih investicija.Članovi Opštinskog veća usvojili su jednoglasno, nakon razmatranja, predlog Odluke o subvencionisanju linijskog prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Negotin. Jednogodišnja praksa u primeni ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Negotin ukazuje da su prihodi prevoznika od prodatih prevoznih karata neznatni, te se može zaključiti da prevoz koriste građani posebno osetljivog socijalnog statusa. Opština Negotin ovom odlukom želi da omogući najširoj populaciji uslugu prigradskog prevoza jer su korisnici prvenstveno lica koja zbog materijalnih ili psihofizičkih razloga nisu u mogućnosti da koriste najčešće alternativne vidove prevoza (motorna vozila u privatnom vlasništvu, auto-taksi prevoz ili prevoz železnicom).Razmatrani su i usvojeni predlozi odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave – opštine Negotin za 2015. godinu, zatim prestanku funkcije delova puta i Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za mlade. Razmatran je i usvojen predlog Rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Badnjevo“ Negotin za 2017. godinu s obzirom da je došlo do statusne promene koja je usledila zbog pripajanja JP za građevinsko preduzeće komunalnom preduzeću, zatim usvajanja aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za JP u komunalnoj delatnosti i donošenje novog Zakona o javnim preduzećima koji predviđa naknade za predsednika i članove nadzornih odbora.Većnici su razmatrali i usvojili predloge Rešenja o obrazovanju komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti opštine Negotin i Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture „Stevan Mokranjac“.

Većnici su razmatrali i odbili žalbe Železnice Srbije AD, Beograd na rešenja Odeljenja za budžet, finansije i LPA i usvojili molbu Alekse Dinića za dodelu sredstava u iznosu od 10.000 dinara na ime putnih troškova za učešće grupe „Hurleur“ na festivalu „Egzit“.

 

Izvor: negotin.rs

About The Author

Related posts